Classminer logo_pink.png

$100迎新優惠

*

*受條款及細則約束

Happy Twins

1月期間限定!

1月迎新優惠 第1堂減$100!

*

心郁郁想試?

而家送你HK$100 試用Classminer依個

「搵補習嘅 閃電全新WAY」!

用依個1月限定迎新優惠碼

送你HK$100用作首次報堂!

冇最低消費! 只限首50名!

先到先得、快啲講晒俾親戚朋友聽啦!

索取方式

 1. 你必須為Classminer用戶 (“用戶”)

 2.  於2022年1月1日至1月31日(“推廣期”)內用戶經Classminer首次報讀心儀的課堂, 你便可於付款頁輸入優惠碼「CLASSJAN100」, 即享有HK$100折扣! 
  如用手機付款,請在付款頁按"Details"輸入優惠碼

 3. 用戶必須於推廣期內首次報讀課堂及完成付款

 4. 每位新用戶只可享有此優惠一次,勿失良機!

*受條款及細則約束

「$100迎新優惠」推廣活動 條款及細則

 1. 推廣期為2022年1月1日至2022年1月31日。

 2. HK$100迎新優惠名額限50個, 每用戶只可享有此優惠一次,以先到先得的形式讓合資格新用戶使用。

 3. 此優惠只適用於用戶首次報讀「付款課堂」時使用。

 4. 此優惠不適用於「標籤着HK$0的免費課堂」及/或指定公價課堂。

 5. 合資格用戶會於付款時即時獲扣減最多HK$100的報堂費用。

 6. 若所報讀課堂費用少過HK$100,未用餘額不可作現金兌換,並即時作廢。

 7. 推廣期內每用戶只可享用此優惠一次 。

 8. 報堂後用戶如因任何原因未能成功参與該, 即代表用戶自動放棄該課堂的名額及此優惠,均不可再次參與此優惠。其所因而蒙受的損失, 主辦單位概不負責。

 9. 除另有指明外, 此優惠不可與其他優惠或折扣同時使用。

 10. 用戶必須向Classminer 及/或該教育機構提供所要求的所有資料/文件方有資格參與課堂。

 11. 用戶/學員需自行處理及承擔因報讀及/或參與課堂而帶來的費用,包括但不限於交通、教材、服裝及物料等。

 12. 如果用戶在參與此推廣及/或免費課堂時從事任何非法、作弊、不當或濫用行為 (例如:使用機械人程式,網絡入侵,或申請多個帳戶而獲取多過一次此優惠),主辦方保留權利取消此類用戶資格,使其無法進一步參與此推廣及/或申請/報讀任何課堂,恕不另行通知。如此類用戶已經使用已領取的優惠名額上課,則有機會被要求繳交該優惠相應的款項。

 13. 所有課堂的上課地點及時間均由授課的教育機構(“該教育機構”) 所指定及/或更改,與主辦單位無關,  由於該教育機構所作決定而引致的任何損失, 主辦單位概不負責。

 14. 所有課堂均受該教育機構訂定的有關條款及細則所約束。

 15. 此優惠不可兌換成現金、折扣或其他課堂,亦不可作退換、更換或轉讓他人。

 16. 經Classminer申請、報讀及/或參與的課堂, 並非由主辦單位提供,主辦單位不對該等課堂及/或服務作任何表述或保證。因參與該等課堂牽涉的活動而造成的損失或破壞、或人身傷害,主辦單位概不負責,法律規定之責任除外。

 17. 用戶必須保證其提供的信息正確無誤。任何因電腦、網絡或其他協力廠商應用等導致用戶所遞交的信息有延誤、遺失、錯誤、無法辨認等情况,相關責任由用戶承担。

 18. 如因任何不受主辦單位控制的情況而導致用戶/學員未能報讀/參與課堂,例如: 天災、颱風、暴雨警告、政府措施及/或政策、社會動亂、罷工等,主辦單位概不負責。

 19. 所有用戶一旦參與此推廣,即被視作已細閱及明白本條款及細則,並同意受其約束。主辦單位保留權利更改此推廣資料、參加方法及規則和本條款及細則,而毋須作另行通知。

 20. 參加此推廣的用戶所提供的資料只供此推廣之用。收集所得的個人資料會根據我們的私隱政策處理。

 21. 主辦單位可於沒有事先通知的情況下臨時取消此推廣活動。

 22. 如對此推廣有任何爭議,主辦單位將保留最終決定權。 且主辦單位擁有唯一和絕對的酌情權解釋此條款及細則。 主辦單位的任何決定均為最終決定。

 23. 本條款及細則受香港特別行政區法律管轄。

 


主辦單位(Baby-Kingdom.com Limited)於2021年6月30日發布。